Přihláška KALF

                                                                             

PŘIHLÁŠKA

DO KLUBU AUTORŮ LITERATURY FAKTU

 

Jméno a příjmení:                                        …………………………………………….

 

Datum narození:                                          …………………………………………….

 

Adresa trvalého bydliště:                            ………………............................................

 

 

Telefon zaměstnání, domů, mobil:             ……………………………………………..

 

Elektronická adresa, e-mail:                       ……………………………………………..

Webová stránka:                                          ……………………………………………..

Skype, případně další spojení:                    ……………………………………………..

 

Členský příspěvek ve výši 200 Kč můžete poukázat na účet 75227349/0800 u České spořitelny, nebo zaplatit osobně při akcích klubu.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete elektronicky na adresu: klicperuvdum@chlumecnc.cz nebo prerovska@gmail.com

Poštovní adresa:       Klicperův dům

                                    Riegrova 236

                                    503 51  Chlumec nad Cidlinou

 

Datum:

                                                            

                                                              ………………………………………………

                                                                                               Podpis

 

 

Seznam vydaných publikací

 

 

Výbor KALF

               

PhDr. Stanislav Tumis, M.A. Ph.D.    předseda

                                                            tel.: 777 264 307, e-mail: standa.tumis@centrum.cz

  

Marcela Přerovská                          místopředsedkyně

                                                           tel.: 602 717 410, e-mail: kalf.prerovska@gmail.com

 

Mgr. Václav Kotrman, Ph.D.            místopředseda

                                                           tel.: 723 713 131, e-mail: vaclav.kotrman@epocha.cz

 

Ing. Břetislav Ditrych                      člen výboru

                                                           tel.: 737 918 973, e-mail: bditrych@centrum.cz

 

PhDr. Roman Kodet, Ph.D.              člen výboru

                                                           tel.: 606 795 715, e-mail: kodet.roman@seznam.cz

 

Mgr. Michal Macháček, Ph.D.         člen výboru

                                                           tel.: 723 732 647, e-mail: michmach1@seznam.cz

 

PhDr. Miloslav Martínek, CSc.        člen výboru

                                                           tel.: 603 417 531, e-mail: martinek.miloslav@seznam.cz

KALF - stanovy

                                                           Klub autorů literatury faktu, zapsaný spolek

                                                                                                     STANOVY

 

                                                                                         I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 1. Klub autorů literatury faktu založený ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. NOZ.
 2. Název spolku je Klub autorů literatury faktu, zapsaný spolek (dále jen „Spolek“).
 3. Sídlem Spolku je Praha.
 4. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

                                                                              II. ÚČEL, POSLÁNÍ A PRINCIPY SPOLKU

 

 1. Spolek je právnickou osobou a jako takový je způsobilý k právnímu jednání. Členové se v něm sdružují dobrovolně a na základě společného zájmu.
 2. Spolek je nepolitická profesní organizace, jejímž účelem je sdružovat autory a příznivce literatury faktu. Svojí činností přispívá k zajištění práva na svobodnou literární tvorbu a k vytváření podmínek jejího nejširšího uplatnění. Chrání práva svých členů v oblasti tvůrčí, materiální a sociální, a hájí jejich oprávněné zájmy ve styku se státními orgány, společenskými i jinými organizacemi.

                                                                                             

                                                                                                   III. ČLENSTVÍ

 

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné.
 2. Členem Spolku se může stát každý autor nebo překladatel literatury faktu, který souhlasí se stanovami spolku. Podmínkou členství je prokazatelná publikační činnost v oblasti literatury faktu, respektující všeobecně uznávané mravní hodnoty a právní řád České republiky.
 3. Členem spolku se dále může stát i fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která je příznivcem a podporovatelem literatury faktu.
 4. O přijetí za člena Spolku lze požádat jen písemně, přičemž autoři a překladatelé musí doložit svou literární činnost a příznivci a podporovatelé sdělí důvod svého zájmu o členství. O přijetí rozhodne výbor spolku prostou většinou hlasů. Proti zamítavému rozhodnutí se může uchazeč o členství odvolat k členské schůzi, která rozhodne většinou hlasů přítomných členů.
 5. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 6. Členové Spolku se dělí na řádné členy a čestné členy. Čestné členství může členská schůze nabídnout tomu, kdo má vynikající a cenné zásluhy o Spolek nebo má vynikající a obecně uznávané autorské renomé. Návrh na udělení čestného členství předkládá členské schůzi výbor Spolku.
 7. Právo hlasovat na členské schůzi, volit a být volen do orgánů Spolku mají pouze řádní členové.
 8. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 9. Každý člen má právo:
 • účastnit se členských schůzí Spolku
 • účastnit se akcí Spolku a využívat jeho prostředků
 • předkládat výboru a členské schůzi návrhy a doporučení související s činností Spolku
 • být pravidelně informován o činnosti Spolku
 1. Řádný člen má právo:
 • volit a být volen do orgánů Spolku
 1. Každý člen má povinnost:
 • dodržovat stanovy Spolku
 • řídit se usneseními orgánů Spolku
 • chránit a zachovávat dobré jméno Spolku, dbát o dobrou pověst Spolku a hájit zájmy Spolku
 1. Řádný člen má povinnost:
 • platit členské příspěvky.
 1. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
 2. Dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru Spolku.
 3. Smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby.
 4. Vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí výboru Spolku o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi.

Výbor Spolku má právo vyloučit člena:

 • dopustí-li se člen činů nízkých a nečestných
 • poruší-li hrubě Stanovy nebo neplní-li trvale a přes upozornění výboru povinnosti člena Spolku
 1. Zánikem Spolku;
 2. Rozhodnutím členské schůze o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ
 3. Proti rozhodnutí výboru o svém vyloučení má člen právo se odvolat k nejbližší členské schůzi. Toto odvolání nemá odkladný účinek.
 4. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

                                                                     

                                                                 IV.  ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

 

 1. Výši a splatnost členských příspěvků stanovuje členská schůze Spolku.
 2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.
 3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor Spolku.
 4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výbor spolku.
 5. Zánikem členství nevzniká žádný nárok na vrácení členského příspěvku či jeho podílu.

                                                                               

                                                                               V. SEZNAM ČLENŮ

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: a) Fyzické osoby: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, kontaktní telefon a email; b) Právnické osoby: název, sídlo, IČ, osoba jednající jménem člena ve Spolku, kontaktní telefon a email.
 1. Zápis a výmaz ze seznamu členů Spolku provádí pověřený člen výboru. Zápis nového člena do seznamu členů bude proveden ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výmaz člena ze seznamu členů bude proveden ve lhůtě 30 dnů od zániku.
 2. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.
 3. Seznam členů může být uveřejněn pouze se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.

                                                                           

                                                                            VI. ORGÁNY SPOLKU

 

 1. Pro zabezpečení činnosti Spolku jsou zřízeny následující orgány: a) členská schůze;  b) výbor; c) kontrolní komise.
 2. K plnění svých úkolů může výbor Spolku zřizovat další pomocné orgány (komise), přičemž současně určí jejich působnost a složení.
 3. Orgány Spolku se řídí Stanovami Spolku a obecně závaznými právními předpisy.
 4. Funkční období volených orgánů je tříleté. Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze, a to z členů Spolku, kteří se svojí funkcí v daném orgánu souhlasí, přednostně pak z náhradníků daného orgánu, pokud byli zvoleni.
 5. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.
 6. Současné členství ve výboru a kontrolní komisi je neslučitelné.

                                                                                             

                                                                                    VII. ČLENSKÁ SCHŮZE

 

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku. Do její působnosti tak náleží: a) určit hlavní zaměření činností Spolku; b) schválení programu členské schůze a způsobu hlasování; c) změna Stanov Spolku; d) schvalování, změna, resp. rušení dalších organizačních norem; e) volba členů orgánů Spolku a jejich odvolávání; f) schválení čestného členství; g) schválení zprávy výboru o činnosti Spolku a účetní uzávěrky za uplynulý rok; h) projednávání a schvalování rozpočtu a plánu činnosti; i) schvalování zpráv kontrolní komise; j) rozhodnutí o odvolání proti vyloučení člena výborem; k) rozhodnutí o zániku Spolku a podmínkách jeho likvidace včetně jmenování likvidátora Spolku

Členská schůze si může vyhradit právo jednat a rozhodovat i o jiných otázkách, než které jsou uvedeny v předchozích odstavcích.

 1. Výbor svolává členskou schůzi nejméně jednou za kalendářní rok.
 2. Na písemnou žádost Kontrolní komise nebo nejméně jedné čtvrtiny všech řádných členů Spolku je výbor Spolku povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li výbor zasedání mimořádné členské schůze do 30 dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo žádost podal, svolat zasedání mimořádné členské schůze na náklady Spolku sám.
 3. Právo zúčastnit se členské schůze mají všichni členové Spolku; právo hlasovat, volit a být volen mají pouze řádní členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
 4. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně 15 dní před jejím konáním, a to písemnou nebo elektronickou formou na adresy uvedené v seznamu členů. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit, a to oznámením zaslaným členům ve shodné formě jako pozvánka na členskou schůzi.
 5. Každý řádný člen má jeden hlas, hlasy všech řádných členů mají stejnou váhu. Členové Spolku, kteří jsou právnickými osobami, jsou v případě neúčasti statutárního zástupce povinni písemně oznámit výboru Spolku jméno svého zástupce oprávněného jednat jejich jménem a doložit jeho oprávnění.
 6. Jednání členské schůze řídí předseda Spolku, nebo jím pověřená osoba. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsaženo v pozvánce. Předsedající má k zachování pořádku a hladkého průběhu zasedání následující prostředky: a) omezení diskusního příspěvku všech členů časovým limitem; b) napomenutí rušitele; c) odnětí slova; d) přerušení jednání na dobu nejdéle jedné hodiny; e) rozpuštění členské schůze
 7. Členská schůze na návrh výboru volí z řádných členů Spolku zejména následující funkcionáře: a) sedm členů výboru a dva náhradníky výboru; b) tři členy Kontrolní komise a jednoho náhradníka kontrolní komise
 8. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů Spolku. V případě, že se členské schůze v čas uvedený na pozvánce zúčastní menší počet členů, než je stanoven pro její usnášeníschopnost, se zahájení členské schůze posunuje o 30 minut. Po uplynutí 30 minut od času zahájení členské schůze, který je uveden na příslušné pozvánce, je svolána náhradní členská schůze s nezměněným programem a členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 
 9. Při hlasováních rozhoduje prostá většina hlasů přítomných řádných členů s výjimkou bodu VII / 2 c) a VII / 2 k), kdy je k platnosti usnesení potřeba souhlas 2/3 přítomných řádných členů Spolku. 
 10. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Člen Spolku nemá hlasovací právo v případě, že členská schůze rozhoduje o odvolání takového člena proti rozhodnutí výboru o jeho vyloučení ze Spolku.
 1. O průběhu zasedání členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a jeden ověřovatel zápisu, který je zvolen na počátku členské schůze před projednáváním programu samotné členské schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Členové Spolku mají právo nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze. Zápis musí dále obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost členské schůze k jednání a usnášení, dále údaje o průběhu jednání, plné znění přijatých usnesení a výsledky voleb, pokud byly volby prováděny, námitky členů Spolku proti rozhodnutí členské schůze, kteří požádali o jejich zaprotokolování, údaj kdy byl zápis vyhotoven. Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných členů s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům.

                                                                                           

                                                                                             VIII. VÝBOR

 

 1. Výbor je statutárním orgánem Spolku a tvoří ho sedm řádných členů zvolených členskou schůzí. V prvém kole volí každý řádný člen Spolku maximálně 7 osob z kandidátky. Členy výboru se stávají ti, kteří získali nejvíce hlasů. V případě, že kandidáti mají rovný počet hlasů, provede se mezi nimi volba ve druhém, event. dalším kole, dokud jeden z takto volených kandidátů nezíská nejvyšší počet hlasů. Členové, kteří se při volbě umístí na dalších místech, se stávají náhradníky výboru, a to v pořadí podle počtu získaných hlasů. Výbor má dva náhradníky.
 2. Funkční období členů výboru je tříleté.
 3. Výbor volí ze svého středu předsedu Spolku, prvního a druhého místopředsedu a v případě potřeby i další funkcionáře. Výbor je povinen provést volbu dle předchozí věty do 15 dnů od svého zvolení členskou schůzí, resp. od zániku funkce člena, který je ve funkci nahrazován. Do doby zvolení funkcionářů výboru zastupují Spolek navenek a činí za něj právní úkony vždy nejméně 3 členové výboru společně.
 4. Předseda Spolku: a) svolává zasedání výbor Spolku; b) vyřizuje záležitosti Spolku v období mezi zasedáními výboru; c) zastupuje Spolek navenek a za Spolek činí právní jednání; d) informuje o své činnosti výbor.
 5. Podpisové oprávnění ve Spolku mají předseda a místopředsedové. Finanční a smluvní dokumenty musejí vždy podepsat minimálně dva členové výboru, z nichž jedním je předseda nebo místopředseda.
 6. První místopředseda vykonává funkci předsedy v době, kdy předseda nemůže funkci z jakýchkoliv důvodů vykonávat.
 7. Výboru přísluší: a) uskutečňovat všechna nezbytná opatření k realizaci činnosti schválené členskou schůzí; b) hospodařit s finančními prostředky Spolku; c) jednat ve věcech Spolku jeho jménem; d) schvalovat právní jednání, z nichž pro Spolek plynou práva a závazky; e) svolávat členskou schůzi, připravovat program jejího jednání, předkládat jí zprávu o své činnosti, účetní uzávěrku a návrhy na poskytnutí podpory; f) navrhovat členské schůzi nové kandidáty do orgánů Spolku; g) navrhovat členské schůzi schválení čestných členů; h) sestavovat rozpočet Spolku; i) přijímat nové členy a rozhodovat o zániku členství; j) sledovat dodržování Stanov Spolku a dodržování usnesení jeho orgánů; k) působit jako smírčí orgán při sporech členů Spolku; l) zřizovat pomocné orgány a komise; m) rozhodovat o prominutí či snížení členského příspěvku nebo o odložení jeho splatnosti; n) v případě nebezpečí z prodlení má výbor v období mezi členskými schůzemi práva a povinnosti, které jsou vyhrazeny členské schůzi; opatření, která výbor takto učiní, mají okamžitou účinnost a platnost do nejbližší členské schůze; to se netýká rozhodování podle bodu VII / 2 c) a VII / 2 k) 
 8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedajícího. 
 9. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který se zasílá členům výboru a členům kontrolní komise a pořizuje se prezenční listina. 
 10. V případě odstoupení jednoho z volených členů nebo jeho nezpůsobilosti vykonávat tuto funkci nastoupí na jeho místo jeden z náhradníků, a to v pořadí schváleném členskou schůzí. 
 11. Náhradníci mají právo zúčastnit se jednání výboru s hlasem poradním. 
 12. Členství ve výboru je neslučitelné s funkcí člena Kontrolní komise Spolku.

                                                                                     

                                                                            IX. KONTROLNÍ KOMISE

 

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku a ze své činnosti se odpovídá členské schůzi Spolku. Má tři členy, které volí členská schůze. V prvém kole volí každý člen maximálně 3 osoby z kandidátky. Členy Kontrolní komise se stávají ti, kteří získali nejvíce hlasů. V případě, že kandidáti mají rovný počet hlasů, provede se mezi nimi volba ve druhém, event. dalším kole, dokud jeden z takto volených kandidátů nezíská nejvyšší počet hlasů. Člen, který se při volbě umístí na 4. místě, se stává náhradníkem
 2. Povinností Kontrolní komise je: a) Kontrola finančního hospodaření Spolku; b) kontrola ostatních činností Spolku v návaznosti na dodržování stanov Spolku a obecně platných právních norem; c) podávání zpráv o své kontrolní činnosti na nejbližší členské schůzi
 3. V rozsahu působnosti komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Se zjištěnými nedostatky seznamuje komise výbor a na členské schůzi členy Spolku.
 4. Funkční období členů Kontrolní komise je tříleté.
 5. Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu.
 6. Kontrolní komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
 7. Předseda Kontrolní komise nebo jím pověřený člen Kontrolní komise má právo účastnit se jednání výboru s hlasem poradním.
 8. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s funkcí člena výboru Spolku.

 

                                                                      X. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPOLKU

 

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov, to znamená, že prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a účel Spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu Spolku.
 3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
 4. Spolek za účelem řádného naplňování svého poslání a účelu může nabývat do svého vlastnictví, správy nebo užívání movitý i nemovitý majetek a může zřizovat i účelové fondy.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.
 6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
 7. Finančními prostředky Spolku může disponovat předseda Spolku a pověření členové výboru. Tyto osoby mohou mimo schválený rozpočet disponovat finančními prostředky Spolku do celkové výše schválené členskou schůzí.

 

                                                                    XI. ZÁNIK A LIKVIDACE SPOLKU

 

 1. Spolek může zaniknout usnesením dvoutřetinové většiny členů přítomných na členské schůzi o dobrovolném rozpuštění nebo fúzi s jiným spolkem nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Při zániku Spolku bez právního nástupce členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
 3. Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

 

                                                                     XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 26. března 2018.
 2. Aktuální znění těchto Stanov je účinné od 26. března 2018.
 3. V případě potřeby upraví vztahy uvnitř Spolku Organizační řád schválený členskou schůzí spolku.
 4. Veškeré vztahy, neupravené těmito Stanovami, se řídí ustanoveními § 214 a násl. NOZ v platném znění.

 

V Praze dne 26.3. 2018

 

PhDr. Blanka Láníčková                                                                                           PhDr. Jana Vrzalová

      1.místopředseda                                                                                                               předseda

Seznam členů KALF

 

 

Podmínky členství v KALF

Zde bude formulář

© COPYRIGHT 2016 KALF  -  Administrace