Aktuality

Výroční členská schůze 2020

Ve středu 19. února 2020 ve 13:00 hod. se v prostorách Slovenského domu v Praze bude konat letošní výroční členská schůze

                                                                                           P O Z V Á N K A

                                    na členskou schůzi Klubu autorů literatury faktu, která se koná

                                                              ve středu 19. února 2020 ve 13:00 hod.

 

                                        Slovenský dům v Praze, Soukenická 3, Praha – Nové Město

 

Program:        

 1. Zahájení schůze a určení zapisovatele
 2. Volba komisí - volební, mandátové, návrhové
 3. Návrh programu schůze a následně přednesení zprávy o činnosti a hospodaření za uplynulý rok; návrh rozpočtu na rok 2020
 4. Zpráva kontrolní komise
 5. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných; informace, zda je schůze usnášeníschopná
 6. Diskuse k předneseným zprávám a k rozpočtu na další rok
 7. Zpráva návrhové komise a volba chybějících členů výboru a náhradníků
 8. Různé
 9. Zpráva volební komise o výsledku voleb
 10. Přednesení a schválení návrhu usnesení
 11. Závěr

 

Prezence proběhne od 11:30 hodin.

V případě, že se nebudete moci uvedené členské schůze osobně zúčastnit, lze vyplnit přiloženou Plnou moc a pověřit tak Vámi vybraného člena výboru KALFu účastí a hlasováním za Vaši osobu. Plnou moc není třeba notářsky ověřovat, dostačující je Váš podpis.

Prosím o zaslání přiložené návratky, přip. Plné moci na adresu:

Marcela Přerovská, Riegrova 236, 503 51  Chlumec nad Cidlinou

nebo elektronicky na e-mailový kontakt:      kalf.prerovska@gmail.com

                                                                       klicperuvdum@chlumecnc.cz

 

 

                                                                                   za Výbor KALFu

                                                                   PhDr. Blanka Láníčková, LL.M. v. r.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 NÁVRATKA

 

Jméno a příjmení:       

Adresa:                                                        

 

Členské schůze KALFu konané dne 19. 2. 2020

se zúčastním   °)

se nezúčastním  °)

 

°) nehodící se prosím škrtněte

 

PLNÁ MOC

 

Pan/í                                                                                                                     nar.   

bytem

jako člen Klubu autorů literatury faktu tímto zplnomocňuji

pana/paní                                                                               člena výboru Klubu autorů literatury faktu, aby mě zastupoval/a ve všech záležitostech týkajících se výkonu práv a povinností člena KALFu, které vyplývají ze Stanov KALFu. Tato plná moc se uděluje za účelem účasti a hlasování na členské schůzi KALFu konané v Praze dne 19. února 2020.

 

V                                    dne       

Podpis

Plnou moc přijímám.

 Podpis                                                                      

 

Články

Žádné články k zobrazení

Příspěvky

Žádné příspěvky k zobrazení

© COPYRIGHT 2016 KALF  -  Administrace